Big Brother Powered by Trendolizer

Frank Snepp: 'Ông Trump không hề chống cộng sản hay chống TQ' - BBC News Tiếng Việt

Trending story found on www.bbc.com
Frank Snepp: 'Ông Trump không hề chống cộng sản hay chống TQ' - BBC News Tiếng Việt
Nhà phân tích chiến lược của CIA trong cuộc chiến VN, Frank Snepp, nói ông sửng sốt trước sự ủng hộ Trump của người Mỹ gốc Việt, vì theo ông, TT Trump không hề chống cộng sản mà cũng chẳng chống TQ.
[Source: www.bbc.com] [ Comments ] [See why this is trending]

Trend graph:

Comments